mercoledì 5 settembre 2012

A Rosalba

di Vito Fiorentino
.
Sienti chiddu ca ti staiu riciennu:
Mi fai a vucca duci
quannu ti chiamu
mi fai a vucca duci
quannu ti sientu
E quannu unn'hai pacienzia
ri sientiri chiddu chi dicu
o quannu ti fazzu diciri
i cosi ru' vuoti;
t'arrabbii e iu, anzi,
quasi quasi 'u fazzu appuosta
ri faritilli ripietiri...
... e mi fai addiviertiri assai.
Quannu parramu
mi sentu pigghiatu
ri to' paroli.
Quannu parri e parri
e dici cuosi 'ca iu piensu
'n'atra maniera rispunnu:
"un ti sintivu"
Allura a vucca è tantu ruci
ca 'ncuminciu a capiri
'a furtizza ri me' sentimenti,
ri me' sensazioni
ri me' attenzioni
ra mia attrazione pi tia
E allura, dicia...
cu' sta vucca ruci ruci
mi sentu ri trasiri
no’ to' munnu,
In punta di peri
senza farim'abbiriri,
ammucciannumi
ri 'cca e ri 'dda
a cuntimplari stu munnu
fantasticu
chi sempre diversu m'appari
facennumi accanusciri
sempre a mia

Nessun commento:

Posta un commento

Questo blog consente a chiunque di lasciare commenti. Si invitano però gli autori a lasciare commenti firmati.
Grazie